Soutěž IBM Firma roku 2022 se blíží

02.06.2022

S velkou radostí a očekáváním jsme se opět přihlásili do soutěže IBM Firma roku 2022. Letos je pro nás soutěž o to zajímavější, že slavíme desáté výročí existence firmy Claim system s.r.o. na trhu. Tedy desáté výročí naší snahy o nápravu dluhů a hledání cesty k urovnání mezilidských vztahů mezi dlužníkem a věřitelem.

Přečtěte si naše odpovědi na otázky, které jsme od organizátorů dostali:


Čím přesně se zabýváte a na jaké odvětví/obor se zaměřujete? Popř. doplňte, jakým způsobem vaše podnikání funguje?

Zabýváme se nápravou svárů a křivd vyplývajících z nezaplacených dluhů. Konkrétně správou a vymáháním pohledávek. Zaměřujeme se na firemní pohledávky, ale neodmítáme pomoc občanům, kteří se na našem obratu podílejí nemalou částkou. Naší snahou je vyřešit pohledávku mimosoudní cestou, domluvou, jednáním s dlužníkem. Tedy vytvořit prostřednictvím obchodní mediace prostor pro zachování důstojnosti všech zúčastněných, což přináší prostor pro nalezení řešení a mnozí dlužníci se stali našimi stálými zákazníky. Při nesplněných slibech je někdy ovšem potřeba udělat osobní kontrolu sídla nebo provozovny a ověřit, zda je podnikání ještě funkční a následně vyhodnotit, zda dává smysl se snažit s dlužníkem domluvit. Podle přístupu dlužníka a zjištěných skutečností pak podnikáme další smysluplné právní kroky prostřednictvím smluvní advokátní kanceláře.

Uveďte zjednodušený popisek vašeho podnikání pro účely soutěžního medailonku a prezentace v médiích.

Claim system s.r.o. poskytuje služby v oblasti správy a vymáhání pohledávek. Specializací společnosti je mimosoudní vymáhání a osobní jednání s dlužníkem při nesplnění smluvených dohod. Specializujeme se na individuální a komplexní zpracování pohledávky. Náš klient si může být jist, že jednáme slušně, seriózně, investigativně a pro vymožení jeho pohledávky uděláme v mezích zákona maximum - klademe důraz na dodržování dohod. Naše investigativní práce se opírá o koncesi "Služby soukromých detektivů".

Popište vlastními slovy příběh vašeho podnikání, popište svůj podnikatelský nápad, a to, jakým způsobem funguje v praxi, vyjádřete se k úspěšnosti svého podnikatelského nápadu atp.

7 let jsem pracoval v obchodně spediční společnosti, kde jsem měl na starost obchodně technické činnosti. Kancelář jsem sdílel s kolegou Molzkým, který pro celou skupinu zajišťoval řízení obchodních sald, riskmanagement a vymáhání pohledávek. Příležitostně jsem jej zastupoval, nebo doprovázel na vymáhacích jednáních. Po nějaké době nazrál čas službu vymáhání rozšířit a nabídnou širší klientele. O takové rozšíření neměl majitel společnosti zájem, tak jsme se domluvili na ukončení pracovního vztahu a založení vlastního projektu. Od založení společnosti letos uplynulo 10 let. Již 10 let se nám daří úspěšně řešit pohledávky našich klientů, čehož si velmi považujeme a vnímáme to jako ocenění smysluplnosti našeho konání i kvality našich služeb.

Co bylo motivací/prvním impulsem pro vaše podnikání, proč podnikáte?

Naší motivací byla především osobní zkušenost z praxe v kamionové dopravě, kde spousta majitelů byla zavalena provozní agendou a nestíhali intenzivně řešit své pohledávky, což je dostávalo do větších potíží a dostávali se do tlaku na své finanční toky či přímo do druhotné platební neschopnosti. Pokud už se k řešení pohledávek tito majitelé dostali, nechali se uchlácholit sliby bez důrazu na následná řešení. Chyběla jim tedy potřebná znalost, zkušenost a časový prostor řešit pohledávky nepřetržitě. Následkem byly mnohé nešťastné příběhy firem i živnostníků, kteří obětovali svůj čas i peníze svému podnikatelskému záměru, aby je k pomyslnému dnu poslala druhotná platební neschopnost.

Měli jsme produkt a skočit do podnikání byla hlavně výzva. Prostě to zkusit, dokázat si, že na to máme. S kolegou jsme oba sportovci, já spíše individuální vytrvalec, kolega Molzký má zase buldočí povahu a realizuje se v týmových sportech. Bezvadně se tak naše přednosti doplňují při práci a rozvoji společnosti. S ohledem na tuto sportovní paralelu pro nás nebyl problém takovou výzvu přijmou.

Jak dlouho podnikáte, popř. rozlište, jak dlouho podnikáte a jak dlouho se věnujete konkrétnímu oboru/odvětví, kterým se chcete v soutěži prezentovat?

Podnikáme od 02/2012 a obor jsme nezměnili. Stále se věnujeme vymáhání pohledávek. I když dnes máme několik firem - např. Claim partner s.r.o., která je určená klientele z řad neplátců DPH nebo veřejně prospěšnou společnost Pro udržitelný rozvoj, z.s., která přistupuje k problematice zadlužování z opačného konce a jejímž cílem je pomoci zaměstnavatelům i zaměstnancům.

Kdo jsou vaši zákazníci a co v péči o ně považujete za důležité?

Mezi naše zákazníky patří jak firmy, tak i občané. V péči o zákazníky považujeme za nejdůležitější transparentnost a serióznost. Nesnažíme se klientům vnutit nesmyslné poplatky nebo je hnát do soudního sporu, který pro ně nebude mít efekt. I v případech, kde nejsme úspěšní, chceme, aby s námi byl klient spokojený a viděl naši snahu, odhodlání a odbornost, což se nám vrací právě v dlouhodobých vztazích s klienty. Neumíme vyřešit vše a ani to neslibujeme. Zmiňovaná transparentnost spočívá v tom, že klient ví v daném čase, co se děje, proč se tak děje a jaký cíl je sledován. Spočívá ale také v tom, že dlužník je pro řešení situace partnerem, dohody jsou činěny písemně a co nejpřehledněji. Pokud dlužník při řešení lže či nespolupracuje, pak ví, že musíme postupovat bez jeho součinnosti, a tedy budeme fakta ověřovat v terénu, případně sbírat důkazy pro další právní postup.

Čím si myslíte, že se odlišujete od vaší konkurence? Zavedli jste v poslední době nějaké významné inovace? Pokud ano, jaký měly tyto inovace efekt na vaše výsledky v podnikání?

Od konkurence se odlišujeme individuálním přístupem a vyhodnocováním dalších kroků, nikoliv v závislosti na tom, jak se to hodí nám, ale se zaměřením na efektivitu daných kroků směrem k zamýšlenému cíli (vymožené pohledávce). Dále se odlišujeme důrazem na serióznost a transparentnost. A to jak vůči věřitelům, tak i vůči dlužníkům. Co řekneme, to platí, a pokud by mělo k nějaké změně dojít, pak jednáme u kulatého stolu. Nepodnikáme arogantní výpady a povyšování. I s dlužníkem jednáme jako s partnerem.

Co považujete za dobu svého podnikání za největší úspěch?

U občanských pohledávek se nám stává, že nám dlužník poděkuje za náš přístup, za to že jsme mu umožnili nalézt cestu z dluhu, třeba i po menších částkách. Pro dlužníka to znamenalo vyřešení strasti, se kterou si nevěděl rady a mnohdy i narovnání dříve přátelských vztahů s věřitelem. U firemních pohledávek se nám pravidelně stává, že se na nás obrátí původní dlužník s žádostí o pomoc s nějakou jeho pohledávkou.

Za vše pak hovoří následující příběh:

Paní Dlužnice, se ocitla ve finančních problémech, neboť uživit dvě děti a sebe bez partnerské opory, nebývá úplně jednoduché. Přestala platit nájem, a nakonec se odstěhovala. Pro jistotu ještě změnila svou identitu, protože jak už to bývá, jedna lež vytváří lež druhou až už není pro pravdu místo.

Pronajímatel nám předal případ k řešení. Komplikací ovšem byla ona zmiňovaná změna identity. Nutno dodat, že zdařilá, neboť když jsme dali klientovi k posouzení fotografii dohledané dlužnice, konstatoval, že to není ona.

Nakonec se nám podařilo dotyčnou kontaktovat a s naší pochybností o její identitě ji konfrontovat, až se nám nakonec přiznala. Doporučili jsme jí návštěvu psychologa, ač to může znít úsměvně nebo naopak přehnaně. Avšak vystupovat pod změněnou identitou svědčí o nezvládnutí životní situace a sama paní Dlužnice se v hovoru přiznala, že měla velmi temné myšlenky, jak své potíže jednou pro vždy vyřešit.

Klientovi jsme navrhli řešení smírem, což odsouhlasil a paní Dlužnice začala pravidelně splácet.

Někdy je třeba k nalezení řešení ukázat, kudy vede cesta. Dobrá vůle jednoho může vést ke snaze druhého své chyby napravit. Jak těžké může být nalézt takovou dobrou vůli mezi, z logických důvodů, znesvářenými stranami, si asi každý dokáže představit.

Kolik máte zaměstnanců? Jakým způsobem přispíváte ke spokojenosti svých zaměstnanců a jejich spojení s firmou? Popište konkrétní příklady.

Aktuálně 4 zaměstnance. Volnější skladba pracovní doby, kterou si může každý rozvrhnout, jak potřebuje. Řekl bych, že máme pohodovou kolegiální atmosféru. Problémy, strasti i radosti řešíme společně. Dvě kolegyně jsou samoživitelky, mají proto poměrně velké možnosti pracovat z domova, nebo čerpat operativní volno nebo čas při ošetřování člena rodiny. Snažíme se jim vycházet vstříc.

Jak byste chtěli, aby byla vaše firma vnímaná v místě podnikání? Jaký přínos (sociální, environmentální, ekonomický) má vaše podnikání pro místní komunitu? Jak s veřejností v místě podnikání komunikujete?

Chtěli bychom být vnímáni jako kvalitní, seriózní a empatický partner při řešení podobných životních situací. Stále pracujeme s tím, že pod pojmem "vymáhání pohledávek" naskočí většině předobraz 90. let či divokého západu. Jsme a chceme být i chápáni, jako silný a férový partner pro řešení dluhů a pohledávek.

Snažíme se působit na dlužníky pozitivní motivací a naším cílem není dlužníka zlikvidovat, ale vyřešit dluh při zachování důstojnosti dlužníka. Máme zájem dlužníka motivovat ke splácení dluhu v částkách, které jsou v jeho možnostech a jsou smysluplné pro dořešení dluhu. Způsob splácení je na úrovni dohody mezi námi a dlužníkem. Naše know-how nám umožňuje hledat taková řešení, která dlužníkovi umožní sjednat nápravu dluhu a klientovi poskytne co největší jistotu, že své peníze uvidí. Bohužel se setkáváme s podvodným jednáním dlužníků, kteří nemají ani vůli ani reálnou snahu způsobené dluhy řešit. V takovém případě je naší snahou zdokumentovat jejich činnost a spolu s klientem upozornit na protiprávní jednání policii, neboť nechceme tolerovat, že jeden parazituje na druhém. Když nepoctivý připraví o živobytí poctivého, neměla by být společnost k tomuto chování lhostejná.

Snažíte se cíleně minimalizovat či zlepšovat svůj dopad na životní prostředí? Uveďte konkrétní příklady a jejich přínos.

Tiskneme na šmíráky. Třídíme odpad. Šetříme, kde můžeme😊. Někteří zaměstnanci jezdí do práce na kole, které podporujeme tím, že jim proplácíme část servisních prací na jejich bicyklech.

Jak změnily poslední roky vaše podnikání?

No..., tento rok slavíme 10ti-leté výročí fungování společnosti. Máme za sebou početnou řadu spokojených klientů, o tom se můžete každý přesvědčit na našich internetových stránkách, kde zveřejňujeme reference. Stejně tak na vizitce Firmy.cz nebo na Google.

Do legislativy se dostávají stále více a čím dál větší odpustky pro dlužníky na úkor věřitelů, kteří ztrátu na pohledávce musí nějak nahradit, resp. vydělat. Bohužel se při úlevách pro dlužníky hledí především na bankovní domy, u který dojde "jen" ke snížení tučných zisků, nebo jejich ztráty nedobytných pohledávek zaplatí řádně platící klienti. Pak je zde ale velmi početná skupina občanů, malých, středních i větších podniků, kterým tento trend způsobuje nemalé potíže, protože oni nemají takové možnosti náhrady těchto ztrát. Navíc dnešní judikatura reálně umožňuje nehradit v oddlužení 100 % škody způsobené trestněprávním chováním dlužníka (okradl věřitele, ale splatit 100 % věřiteli ve výsledku nemusí). Nechci popisovat konkrétní mechanismus, abych neradil nepoctivcům. V právu i povinnosti má být rovnováha. Ta byla, dle mého, populistickým přístupem poslanců deformována v neprospěch poctivých. Několik hlučných aktivistů pak vydá za velké množství těch, jež nemají vůli, čas či prostě jen odvahu bránit rovnovážnost.

Co se týká covidu a současné války na Ukrajině, tak cítíme nárůst pohledávek a nejistoty jak u občanů, tak i firem.

Jak se vás dotkl proces digitalizace a případně jak konkrétně jste digitalizaci dokázali využít?

Od samého počátku podnikání využíváme digitální sdílené prostředí pro práci, chytré telefony, aplikace a sledujeme trendy. Internet věcí a umělou inteligenci jsme zatím nenasadili. Internet věcí a umělá inteligence jsou u nás zatím ve fázi brainstormingu a diskusí. Klienti mají přístup ke své dokumentaci/složce vzdáleně.

Jaké jsou vaše podnikatelské plány, čeho chcete dosáhnout?

Aktuálně plánujeme investice do rozšíření softwaru a rozšíření vnitrofiremních cloudových služeb. Vyvíjíme aplikaci na komplexní lustraci subjektů. Rádi bychom byli vůdčí společností na poli vymáhání pohledávek - seriózním a lidským způsobem.

Máte nějaké moto, kterého se držíte ať už v rámci podnikání či v osobním životě?

Mé motto je: Pořádek dělá přátele. Kolegy motto je: Kde je vůle, tam je cesta. Kolegyně motto: Vyhýbat se problému, není klíčem k řešení. Dohromady tvoříme homogenní celek s férovým přístupem. 


Na otázky organizátorů soutěže Firma roku 2022 odpovídal Ing. Filip Obdržálek, jednatel společnosti.