Důležité informace k exekucím nejen pro naše klienty

20.07.2021

Dne 7.7.2021 byla Poslaneckou sněmovnou ČR ve znění pozměňovacích návrhů Senátu ČR přijata novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, resp. k její platnosti zbývá pouze podpis prezidenta ČR. 

Novela byla projednávána několik dlouhých let a přesto, že nebyla přijata žádná forma místní příslušnosti soudních exekutorů - oprávněným tak bylo nadále ponecháno právo zvolit si soudního exekutora, který pro ně bude pohledávku vymáhat - bylo přijato několik desítek změn, v zásadě s nepříliš pozitivním dopadem na průběh exekučního řízení. Osobně souhlasím s názorem, jenž rezonoval v mediích, že se jedná o největší změny v oblasti exekucí za posledních 20 let.

Níže bych Vám rád přiblížil z mého pohledu klíčové změny- platné od 1. 1. 2022 -mající zásadní vliv na postavení oprávněných osob v exekučním řízení.

Započítávání na jistinu  

Výtěžek v exekuci se započte nejprve na náklady soudu, na výkon rozhodnutí, pak na jistinu, pak na úroky, pak na úroky z prodlení, a nakonec na náklady oprávněného. Dochází tedy k zásadní změně, která bude mít vliv na výši příslušenství všech pohledávek. Dle přijaté právní úpravy se použije na výtěžky dosažené ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Od 1. 1. 2022 budeme započítávat nově vyplacené plnění na jistinu.

Zastavování neúspěšných exekucí 

Zásadní změnou je zastavení neúspěšných exekucí vedených déle než 6 let. Po uplynutí lhůty 6 let od vyznačení doložky provedení exekuce pro případ, že nebylo ničeho vymoženo a není postižena nemovitá věc ve vlastnictví povinného, vyzve soudní exekutor oprávněného k úhradě zálohy. V případě, není-li záloha uhrazena, je soudní exekutor povinen exekuci zastavit. V případě uhrazení zálohy ze strany oprávněného bude exekuce vedena další 3 roky a takto lze exekuci prodloužit o 2 taková období. Výše zálohy není stále známá. Lhůta 6 let bude počítána zpětně a první exekuce tak budou zastavovány již v roce 2023.

Omezení mobiliárních exekucí 

Tato část novely se týká sice provedení exekuce, avšak bude mít přímé dopady na celkovou vymahatelnost pohledávek. Nově soudní exekutor bude muset exekuci co do prodeje movitých věci odložit, pokud povinný navrhne, že bude hradit ve splátkách dle splátkového kalendáře. Mnohdy byla mobiliární exekuce posledním a leckdy také jediným řešením, bohužel tímto omezením se provedení mobiliárních exekucí zásadně komplikuje.

Zastavení bagatelních exekucí 

Soudní exekutor do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona vyzve oprávněného v exekuci, kdy je vymáhána jistina do 1500,- Kč a v posledních 3 letech nebylo ničeho vymoženo ke složení zálohy. Pro případ neuhrazení zálohy bude taková exekuce zastavena. Oprávněný následně může část pohledávky uplatnit jako slevu na dani.                                                                                                                                                                                      Bohužel musím konstatovat, že jsou tyto změny zejména na úkor práv oprávněných a vymahatelnost práva tak bude zase o něco komplikovanější. Od roku 2001 jsou práva oprávněných systematicky omezována, povinnosti soudního exekutora rozšiřovány, a naopak jeho kompetence oklešťovány, nicméně i tak učiníme maximum pro to, aby zapracování těchto změn bylo co nejefektivnější. Na implementaci nových procesů do našeho workflow již se svým týmem v rámci EÚ Přerov intenzivně pracujeme a snažíme se v těchto změnách najít maximum pozitivního. Zejména se zasadíme o efektivní zapracování změn v rámci mobiliárních exekucí, aby i nadále mohla být exekuce prodejem movitých věcí účelně prováděna.                                          

Zdroj: Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha